Empresa
Serveis
Enllaços d'interès
Contacta

Les modificacions constants de les normatives legals fan que necessitem un assessorament eficaç que ens permeti prendre les decisions en el moment oportú i, així, evitar qualsevol tipus de problema que, per desconeixement de les diferents matèries, se li puguin presentar.

En l’actualitat, en què la situació econòmica obliga a racionalitzar les despeses per intentar obtenir el màxim de rendibilitat, creiem que la contractació d’un bon assessorament juntament amb l'externalització d’alguns serveis especialitzats, és la inversió més rentable que vostès poden fer.

La nostra és una empresa familiar amb voluntat de servir adequadament els seus clients. Més de vint anys d’experiència ens avalen a la nostra feina, això fa que puguem oferir-li un servei de qualitat, seguretat i confiança per el seu negoci en la gestió comptable, fiscal, mercantil i laboral amb un equip professional altament qualificat.
Tenim tot el necessari per poder treballar per vostès, atenció personalitzada i cura de tot els detalls, així com el servei a domicili.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès i quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte que els pugui sorgir.

Quedem a la seva disposició per ampliar i concretar tots aquells detalls que desitgin

Serveis
Comptable
Servei d'assesorament i tràmit sobre:

Planificació comptable.

Confecció de la comptabilitat, adaptada al Pla General Comptable de cada sector, a partir dels documents que l’empresa ens faciliti en les nostres oficines.

Elaboració de balanços i comptes de pèrdues i guanys.

Formalització d’inventaris.

Amortitzacions, regularitzacions i tancament de la comptabilitat al final del exercici econòmic.

Confecció de comptes anuals.

Confecció d’estats econòmics i comptables.

Anàlisis financers i econòmics.

Assessorament continuat i resolució de consultes sobre qualsevol aspecte.

Col·laboració en la preparació i el seguiment dels pressupostos anuals de l’empresa.

Preparació i presentació en el Registre Mercantil dels llibres oficials de comptabilitat.

Fiscal
Servei d'assesorament i tràmit sobre:

Impostos directes

Impost sobre la renda de les persones físiques.

Impost sobre societats.

Impost sobre successions i donacions.

Impostos indirectes

Impost sobre el valor afegit.

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Impostos especials.

Impostos locals

Impost sobre activitats econòmiques.

Impost sobre bens immobles.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Confecció de tot tipus de declaracions i liquidacions tributàries.

Assistència i representació en inspeccions tributàries.

Assistència en la definició de les polítiques fiscals i en la planificació de les seves operacions.

Proposta d’ajustaments fiscals a aquest efecte d’adaptar els principis de comptabilitat generalment acceptats amb criteris fiscals.

Resolució de totes les consultes que ens formulin, verbalment o per escrit.

Emissió i actualització del llibre d’actes Informació sobre la normativa fiscal, les resolucions i les sentències de caràcter general o de particular interès.

Reunions periòdiques amb l'Adreça de la societat per a informar i comentar les qüestions que es considerin d’interès.

Auditori de comptabilitats.

Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.

Laboral i seguretat social
Servei d'assesorament i tràmit sobre:

Normativa laboral: drets i obligacions d’empreses i treballadors.

Altes d’empresa i la seva legalització davant els diferents organismes de treball i de la Seguretat Social.

Altes i baixes de treballadors a la Seguretat Social.

Contractació de treballadors, amb les possibles subvencions i bonificacions.

Confecció de nòmines i liquidacions de quotes a la Seguretat Social.

Faltes i sancions al personal.

Prestacions de la Seguretat Social (incapacitat temporal, invalidesa, jubilació, defunció, viduïtat).

Tramitació de les baixes per malaltia, accident i maternitat.

Inspeccions de treball i Seguretat Social.

Reclamacions de quantitat i per acomiadament (amb assistència i representació en casos de conciliació davant el Departament de Treball o en casos de judici davant el Jutjat del Social).

Declaració trimestral i anual de l'IRPF (models 110/190).

Certificats de retenció de l'IRPF.

Confecció dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social.

Atenció personalitzada en l’assessorament de l’empresa en matèria laboral i de Seguretat Social.

Informació permanent sobre novetats en matèria de legislació d’interès per a l’empresa.

Conciliacions, CEMAC.

Advocats laboralistes.

Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.

Mercantil
Servei d'assesorament i tràmit sobre:

Constitució, modificació o dissolució de societats:

Anònimes.

Limitades.

Cooperatives.

Anònimes laborals.

Civils.

Agràries de transformació.

Tramitació d’inscripcions:

Registre mercantil.

Tot tipus de documents, escrits i recursos relacionats amb aquesta matèria.

Redacció d’estatuts, actes de juntes generals i de consell d’administració.

Assegurances
Servei d’assessorament i contractació d’assegurances:

Accidents individuals.

Incendis.

Assistència en carretera.

Intervenció quirúrgica i hospitalització.

Automòbils.

Caçadors.

Malaltia.

Assistència en viatge.

Combinat de comerços.

Combinat de la llar.

Combinat d’edificis i comunitats.

Responsabilitat civil.

Combinat d’oficines i despatxos.

Retirada de carnet de conduir.

Combinat Industrial (PIME).

Transport de mercaderies.

Defensa jurídica.

Vida.

Pensions.

Jubilació.

Espectacles.

Decennal (danys a la construcció).

Etc

Demana pressupost
Demana pressupost

Troba'ns a passeig Francesc Macià, 2 - 43850 Cambrils, Tarragona
O posa't en contacte amb nosaltres
placomptable@placomptable.com
977 368 308
670 207 990
FAX: 977 791 334
Facebook Pla Comptable
Tècnit tributari